SEMANGAT 32

Majalah GEMBALA
Edisi Maret 2021

Basa Jawa

SUMBER SEMANGAT Bagian 32
(Andreas Hutomo)

 • Urip kuwi prasaja banget, semono uga sawijining masalah. Yen masalah ora rampung-rampung, gek-gek sing ndadekake ruwet kuwi kita dhewe.

Hidup itu sederhana sekali, begitu juga suatu masalah. Kalau masalah itu tidak selesai-selesai, jangan-jangan yang menyebabkan keruwetan itu kita sendiri.

 • Wong sing kuwat dudu wong kang bisa ngalahake wong akeh. Wong sing kuwat yakuwi kang bisa ngalahake lan nguwasani awake dhewe.

Orang yang kuat bukan orang yang bisa mengalahkan orang banyak. Orang yang kuat yaitu yang bisa mengalahkan dan menguasai diri sendiri.

 • Wong kang ngrumangsani yen dheweke sawijining titah kang ringkih lan mbutuhake kanugrahane Gusti, mula bakal dadi menungsa kang tansah miturut, wedi lan ngajab marang PanjenengaNe wae.

Orang yang merasa kalau dirinya suatu makhluk yang lemah dan membutuhkan anugerah Tuhan, akan menjadi manusia yang selalu menurut, takut dan berharap kepada Tuhan saja.

 • Wong kang ngrumangsani yen kabeh keluwihane mujudake paringane Gusti Kang Akarya Jagad, mula ora bakal gumedhe lan ngegulake kaluwihane,

Orang yang merasa kalau semua kelebihannya merupakan anugerah dari Tuhan Pencipta Alam Semesta, tidak akan sombong dan memamerkan kelebihannya.

 • Mangsa kepungkur ora tansah kaya kang kita karepake, nanging mangsa tembe bisa dirancang amrih jumbuh karo pepenginan kita.

Masa lalu tidak selalu seperti yang kita harapkan, tetapi masa depan bisa dirancang agar sesuai dengan keinginan kita.

 • Miskin dudu bab kang ngisin-isini. Nanging kesed lan nglokro lagi dadi bab kang
  ngisin-isini. Nalika nduweni pepenginan, mula kerigna sakehing tumindak.

Miskin bukan hal yang memalukan. Tetapi malas dan putus asa baru menjadi hal yang memalukan. Ketika mempunyai keinginan, keluarkan segala kemampuanmu.

 • Wong sing sregep mesthi bakal ngalahake wong sing pinter, senadyan jroning wektu sing suwe. Wong sing ora migunani bakal akeh ngomongake bab-bab kang ora migunani uga.

Orang yang rajin akan mengalahkan orang yang pintar, walaupun dalam waktu yang lama. Orang yang tidak berguna akan membicarakan hal-hal yang tidak berguna juga.

 • Dadiya tembok kang kuwat ing nalikane mangsa-mangsa angel. Dadiya srengenge kang tansah mesem, ing nalikane mangsa-mangsa endah.

Jadilah tembok yang kuat ketika mengalami masa-masa susah. Jadilah matahari yang selalu tersenyum manakala masa-masa indah.

 • Kajujuran mujudake dhuwit kang bisa digunakake ing ngendi wae kita dumunung.
  Aja nyalahake mangsa kepungkur, merga mangsa kepungkur ora bakal tau ganti.
  Dadiya wong kang becik, merga Gusti nyenengi kabecikan.

Kejujuran merupakan uang yang bisa digunakan di mana saja kita berada.
Jangan menyalahkan masa lalu, karena masa lalu tidak akan pernah berganti.
Jadilah orang yang baik, karena Tuhan menyukai kebaikan.

 • Masalah mujudake kanca kita sing paling apik. Dheweke ndadekake kita luwih kuwat lan luwih ngerti bab urip iki.

Masalah merupakan sahabat yang paling baik. Dia menjadikan kita lebih kuat dan lebih mengerti tentang hidup ini.

 • Aja gampang nyalahake musibah sing teka, merga ing suwalike iku kabeh mesthi ana mukjizad kang ora katon.

Jangan mudah menyalahkan musibah yang datang, karena dibalik itu semua pasti ada mukjizad yang tidak kelihatan.

 

*sumber Panjebar Semangat

Share