SUMBER SEMANGAT Bagian 33

Basa Jawa

 

SUMBER SEMANGAT
Bagian 33
(Andreas Hutomo)

 • Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mumpangati tumrap kita, kulawarga lan wong liya. Apa tegese kemakmuran yen ora nyiprat marang kang mbutuhake.
  Apa tegese kapinteran yen ora aweh inspirasi ing sakupeng kita.

Apa gunanya kesuksesan kalau hal itu tidak bermanfaat untuk kita, keluarga dan orang lain. Apa artinya kemakmuran kalau tidak melimpah kepada yang membutuhkan.
Apa artinya kepandaian kalau tidak memberikan inspirasi di sekitar kita.

 • Ubenge pandom jam ing donya iki satemene rendhet banget yen kanggo ngumpulake sangu urip kang satemene. Rendhet, nanging nemtokake kahanan ing akherat mengko. Donya iki dudu papan gegojegan apamaneh maksiyat.

Berputarnya jarum jam di dunia ini sesungguhnya lambat sekali kalau untuk mengumpulkan bekal hidup yang sesungguhnya. Lambat, tetapi menentukan keadaan di akherat nanti. Dunia ini bukan tempat bercanda apalagi perbuatan maksiat.

 • Umur kita ora luwih dawa ketimbang perjuangan kita. Mangka dosa kita akeh, ilmu kita kurang. Kahanan iki ndadekake urip krasa saya mung sedhela banget.

Umur kita tidak lebih panjang daripada perjuangan kita. Padahal dosa kita banyak, ilmu kita kurang. Keadaan ini menjadikan hidup terasa hanya sebentar saja.

 • Dina wingi mujudake sawijining pengalaman, dina iki mujudake amal, lan sesuk mujudake pangangen-angen. Mula, mung dhetik iki kalodhangan pesthi kita kanggo nindakake amalan becik.

Hari kemarin merupakan suatu pengalaman, hari ini merupakan amal, dan hari esok merupakan angan-angan. Oleh karena itu, hanya detik ini kesempatan kita yang pasti untuk melakukan amalan yang baik.

 • Ajaran saka dina wingi banjur gunakna dina iki kanthi sabecik-becike!
  Dene sesuk . . isih sawijining pengangen-angen kang durung temtu bisa digayuh dening sawijining menungsa.

Pelajaran dari hari kemarin gunakanlah hari ini dengan sebaik-baiknya!
Hari esok .  .  masih merupakan angan-angan yang belum pasti bisa dicapai oleh seseorang.

 • Yen kowe mapan ing wayah sore, aja ngenteni wektu esuk lan yen kowe ana ing wayah esuk, aja ngenteni wektu sore.

Kalau kamu mulai tidur waktu sore hari, jangan menunggu waktu pagi dan kalau kamu di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore.

 

 • Ora kabeh wong pinter iku bener, lan ora kabeh wong bener iku pinter.
  Akeh wong pinter nanging ora bener, lan akeh wong bener senajan ora pinter.
  Tinimbang dadi wong pinter nanging ora bener, luwih becik dadi wong bener senajan ora pinter.

Tidak semua orang pintar itu benar, dan tidak semua orang benar itu pintar.
Banyak orang pintar tetapi tidak benar, dan banyak orang benar tetapi tidak pintar.
Daripada menjadi orang pintar tetapi tidak benar, lebih baik menjadi orang benar meski tidak pintar.
 

 • Ayuwa lan ngganthenga kaya ngapa rupa kita . . kain putih uga kang bakal mbungkus awak kita.

Meski secantik dan setampan apapun wajah kita .  .  kain putih juga yang akan membungkus badan kita.

 • Sugiha lan akeha kaya ngapa bandha donya kita . . ora bakal bisa digawa ngadhep Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Meski kaya dan sebanyak apapun harta kita .  .  tidak akan bisa dibawa menghadap Tuhan Yang Mahakuasa.

 

*sumber Panjebar Semangat

Share