SUMBER SEMANGAT Bagian 35

Basa Jawa – edisi Juni 2021

SUMBER SEMANGAT
Bagian 35
(Andreas Hutomo)

 • Wong hebat kuwi wong kang bisa ngendhalekake dhiri ing nalikane kanepson nggubed awake.
  Nalika sukses, kanca-kanca bakal ngerti sapa kita. Nanging nalika gagal, kita bakal mangerteni kanca kita kang satemene.

Orang hebat itu ialah orang yang bisa mengendalikan diri ketika sedang dilanda kemarahan.
Ketika sukses, teman-teman akan tahu siapa kita. Tetapi ketika gagal, kita akan mengetahui teman kita yang sesungguhnya.

 • Aja nganggep remeh sawijining pawongan merga mangsa kepungkur lan panggonane, merga kembang trate kuwi tetep mekar edipeni senajan manggon ing banyu kang reged.

Jangan menganggap sepele seseorang karena masa lalu dan tempatnya, karena bunga teratai itu tetap mekar indah berseri meskipun tumbuh di air yang kotor.

 • Aja ndulu pawongan saka kalungguhan lan kasugihane, merga sepatu emas Fir’aun ana ing neraka, dene sendhal jepite Bilal bin Rabah keprungu ing Swarga.

Jangan melihat seseorang dari status dan kekayaannya, karena sepatu emas Fir’aun ada di neraka, sedangkan sendhal jepitnya Bilal bin Rabah terdengar di surga.

 • Satemene Gusti Allah wis njamin rejeki kita, mula aja bingung.
  Nanging Gusti Allah ora njamin suwarga kanggo kita, mula aja kapusan klawan amalanmu.

Sesunggunhnya Tuhan sudah menjamin rejeki kita, oleh karena itu jangan risau.
Tetapi Tuhan tidak menjamin surga untuk kita, oleh karena itu jangan tertipu akan amalanmu.

 • Aja lena karo kasuksesan, suwalike aja nglokro karo kegagalan, amarga kita iki umat tengahan, mula adhepana kabeh mau kanthi tumemen lan apa anane wae.

Jangan terlena karena kesuksesan, sebaliknya jangan patah semangat karena kegagalan, karena kita ini umat tengahan, oleh karena itu hadapi semua itu dengan sungguh-sungguh dan apa adanya saja.

 • Mesema merga kowe sehat wal afiat, merga ing kana akeh wong kang lagi nandhang lara kang ngarep-arep bisa tuku kuwarasan senajan kanthi ragad kang paling larang pisan.

Tersenyumlah karena engkau sehat wal afiat, karena disana banyak orang yang menderita sakit yang mengharap bisa membeli kesehatan meski dengan harga yang paling mahal.

 • Tindak dur, asor, culika lan sabangsane iku pancen gampang lakon-lakonane katimbang pakarti-pakarti kang bisa anjog marang kaluhuraning budi. Jer tumindak kang anjog marang kaluhuran iku dalane sarwa rupak lan rumpil, saengga ora sadhengah wong gelem ngliwati.

Perilaku jahat, hina, curang dan sebagainya itu memang mudah dilakukan daripada pekerti yang menuju budi yang luhur.  Karena perilaku yang menuju keluhuran budi jalannya banyak rintangan dan serba sulit sehingga tidak setiap orang mau melewati.

 • Coba kita gagas sedhela. Yen durung duwe, wong iku kepengin banget. Nanging yen wis kelakon bisa duwe banjur disepelekake. Apa iya mangkono? 

Coba kita pikir sejenak. Kalau belum memiliki, orang itu kepengin sekali.
Tetapi kalau keinginannya sudak tercapai lantas diremehkan. Apa betul begitu?

 • Becike yen panjenengan arep nglakoni panggawe ala, sabarna tekan dina sesuk.
  Nanging yen panjenengan nedya nggayuh marang kautaman, aja diendhe-endhe maneh, enggal tindakna sanalika iku uga.

Sebaiknya kalau anda akan melakukan kejahatan, sabra dan tunggu sampai hari esok.
Tetapi kalau anda ingin mencapai keutamaan atau kebaikan, jangan ditunda-tunda lagi, cepat laksanakan saat itu juga.

 • Kekendelan iku ora kena ngungkuli kekuawatan, amarga yen ora mangkono bisa mahanani kasangsaran.

Keberanian itu jangan sampai melebihi kekuatan, karena kalau tidak begitu akan menimbulkan kesengsaraan.    


*sumber Panjebar Semangat

Share