SUMBER SEMANGAT Bagian 37

Majalah Gembala – Basa Jawa

SUMBER SEMANGAT
Bagian 37
(Andreas Hutomo)

 • Yen arep nindakake sarupaning pakaryan, mangka wis yakin marang beciking pakarti kang bakal ditindakake mau, enggal tumuli tindakna, aja ngenteni liya wektu.
  Jalaran wong kang seneng ngedhe-endhe marang sabarang gawe iku suwe-suwe kadunungan watak ora antepan lan kesed.

Kalau akan melakukan pekerjaan apapun, padahal sudah yakin bahwa yang akan dilakukan tersebut akan berhasil dengan baik, segera laksanakan, jangan menunggu lain waktu. Karena orang yang suka menunda-nunda segala pekerjaan itu makin lama mempunyai watak tidak  konsisten dan malas.

 • Pegaweyan iku, endi kang wis katindakake kudu di antepi. Mantep, tetep, madhep ora dhemenyar lan bosenan. Kudu diayahi kanthi rasa tresna, lan aja mandheg-mangu, mandheg tumoleh. Klawan sabar lan tlaten, satemah pakaryan kang maune dikira langka kaleksanane, bisa rampung klawan sampurna lan bisa mikolehi kanthi becik sarta bisa gawe seneng lan mareming ati.

Pekerjaan itu, mana yang sudah dilaksanakan harus dipegang teguh. Mantap, tetap, tidak suka yang baru-baru saja dan mudah bosan. Harus dilaksanakan dengan rasa kasih, jangan ragu-ragu dan bimbang. Dengan sabar dan telaten, sehingga pekerjaan yang semula dikira tak kan mungkin terlaksana, bisa selesai dengan sempurna dan menghasilkan dengan baik serta bisa membuat senang dan memuaskan.

 • Sawijining Pujangga lan pengarang kaloka bangsa Inggris nate ngendika: “Yen aku ngarang buku, mung tembung rong wanda kang bakal gawe marem lan senenging atiku, yaiku tembung the end kang tegese tamat, cuthel. Werdining tetembungan kasebut nelakake kencenging kekarepan lan rasa tresnane marang pakaryan kang diayahi.   

Seorang Pujangga dan pengarang terkenal bangsa Inggris pernah mengatakan: “Kalau saya mengarang buku, hanya kata yang terdiri dari dua suku kata yang membuat orang puas dan senang, yaitu kata the end yang artinya tamat.
Arti dari perkataan tersebut menyatakan kekuatan keinginan dan rasa cintanya pada pekerjaan yang dilaksanakannya.

 • Kang diarani Senapati kang sejati, yaiku sejatine wong kang wis bisa nelukake hardaning hawa kanepsone dhewe ing sajroning alam karameyan.
  Amarahe wong kang awatak ber-budi, pepindhane kaya garis kang ana sandhuwuring banyu, sedhela wis ilang saka ing pengangen-angene, jalaran atine ora seneng nesu.

Yang disebut Senapati yang sejati, yaitu sejatinya orang yang sudah bisa mengalahkan hawa nafsunya sendiri di dalam dunia yang modern.
Kemarahan orang yang berbudi luhur, ibarat garis di permukaan air , sebentar saja sudah hilang dari angan-angannya, karena pada dasarnya tidak suka marah.

 • Menawa aku kemulan brukut, mesthi sira ora nduga yen aku, senadyan aku lungguh ana ing sangarepira. Semono uga Pangeran, satemene Panjenengane luwih cedhak karo sira, tinimbang barang apa wae kang ana ing jagad iki.
  Nanging sarehne mripatmu ketutupan dening nafsumu dhewe, mula sira ora bisa sumurup marang Pangeran.

Kalau aku berselimut rapat, pasti kamu tidak akan mengira kalau aku, walaupun aku duduk di depanmu. Demikian juga Tuhan, sebetulnya Dia lebih dekat dengan kamu, daripada apapun yang ada di dunia ini.
Tetapi karena matamu tertutup oleh nafsumu sendiri, maka kamu tidak bisa melihat-Nya.

 • Senadyan sira wong sugih tur gedhe panguwasane pisan, dudu mesthine menawa banjur nduweni sipat jubriya lan sesongaran sarta ngegungake awakmu kanthi sikep pangina marang wong liya. Ing donya iki isih akeh wong sugih kang ngluwihi kasugihanmu, kang yen gelem mbandhingake, kasugihanmu iku mung kaya dene barang darbeke wong kang panguripane ngemis-ngemis.

Walaupun kamu orang kaya bahkan besar kekuasaannya sekalipun, tidak semestinya kalau lalu mempunyai sifat curiga dan sombong serta mengagungkan dirimu dengan sikap menghina terhadap orang lain. Di dunia ini masih banyak orang kaya yang hartanya melebihi kekayaanmu, yang kalau dibandingkan, kekayaanmu itu cuma seperti harta orang yang kehidupnnya mengemis-ngemis.   

 

       *sumber Panjebar Semangat

Share